top of page
FAQ2.jpg

Frequently asked questions

 • Can I give spirulina to my children?
  Spirulina is good for children. You can give them spirulina granules sprinkled on or mixed with their food. Some kids just like to take it like they would eat chips! You can also mix the spirulina granules in their food or the spirulina powder in juice or milk. Remember, don't cook the spirulina to preserve all its vitamins and proteins) You can give them for food supplement half daily adult dosage that is to say: for granules from 1/2 tablespoon to 1 tablespoon daily. For powder: from 1/2 teaspoon to 1 teaspoon daily. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Pwede ko baitongibigaysabata? Ang spirulina ay mabuti para sa mga bata. Pwede mong lagyan or budbodan ng kalahating kutsara hanggang isang kutsarang dami ng granules ang kanilang pagkain. May mga bata na kinakain ito katulad ng pagkain nila ng “chips”. Ang iba naman ay ayaw ng lasa neto kaya hinahalo na lamang nila ito sa pagkain. (Huwag lulutuin ang spirulina para mapanatil ang lahat ng bitamina at protina neto.) Maaari mong ibigay bilang food supplement na kalahati sa dosis na kailangan ng matanda sa isang araw: para sa mga granula mula 1/2 kutsara hanggang 1 kutsara araw-araw. Para sa pulbos: mula 1/2 kutsarita hanggang 1 kutsarita araw-araw.
 • Is there an expiration date?
  There is a “best before date” but no “expiration date” if the pouch has not been opened, you may still consume it long after the “best before” date. When the pouch is opened, consume it within a month to benefit from its qualities,efficiency, and crunchiness (for granules ;-) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Meron baitong expiration date? Meron itong “best before date” ngunit walang “expiration date”. Kung hindi pa ito bukas pwede mo pa rin itong ubusin o kainin kahit lagpas na ng “best before date”. Kapag ang “pouch” ay bukas na mas maigi na ubusin ito agad sa loob ng isang buwan upang mapanatili ang kalidad at bisa neto. Ngunit ang spirulina ang maari parang kainin kahit na lagpas na ang “best before date” ng walang problema.
 • Is Blue Eco Farm spirulina FDA approved?
  Yes, Blue Eco Farm spirulina is FDA-approved.Each batch of spirulina is analyzed by independent laboratories in Philippines and abroad to ensure safety and quality. Our FDA Certificates ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ang Blue Eco Farm Spirulina ba ay aprobado ng FDA? Oo, mayroon kaming aprubadong FDA LTO at pati na din ang aming CPR, para sa karagdagang detalye maaari kang pumunta sa aming FB page Our FDA Certificates
 • Is Spirulina a medicine ?
  Spirulina is not a medicine, it’s what we call a “super food”, one of the most complete foods known on earth. Its main benefits are: - it boosts the immune system - it detoxifies, cleanses, and energizes - it restores health and wellness. You can go to the “benefits” page to learn more. If you’re sick or under treatment, always get advice from a doctor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ang spirulina ba ang gamot? Ang Spirulina ay hindi gamot, ito ang tinatawag nating "super food", isa sa pinaka kumpletong pagkain na kilala sa mundo. Ang mga pangunahing benepisyo nito ay: - pinapalakas nito ang immune system - ito ay nagde-detoxify, naglilinis, at nagpapasigla - ito ay nagpapanumbalik ng kalusugan at kagalingan. Maaari kang pumunta sa pahina ng "mga benepisyo" upang matuto nang higit pa. Kung ikaw ay may sakit o nasa ilalim ng paggamot, palaging humingi ng payo mula sa isang doktor.
 • Has spirulina side effect?
  Spirulina has no side effects. But if you are starting on spirulina, start progressively. We advise you to take a half-dose for the first three (3) days. Because of the detoxifying effect of spirulina, some people may experience minor digestive disturbances or slight headaches at the start of intake. This is normal and these effects will disappear after a few days. After that, if you don’t feel any more inconvenience, you may start increasing your regular intake. There are very few contraindications for Spirulina. • people who are under blood thinner medications must NOT TAKE spirulina. These medications are usually anti-K vitamin treatments and spirulina which contains high levels of the K vitamin can interact with them. • people suffering Hemochromatosis or Phenylketonuria 2, which are very rare genetics conditions. The first leads to an excess of iron in the blood, while the latter is the inability to assimilate phenylalanine. People with these conditions must not take spirulina people under chemotherapy treatment must not take spirulina at the same time as their treatment as the detox effect of the spirulina may decrease the efficiency of chemotherapy. Spirulina absorbs heavy metals by chelation. Outside treatment periods, cancer patients can usually take spirulina to get this superfood’s health benefits. For any medical advice or need of a special diet, always refer to your doctor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- May ibangepektoba ang spirulina? Walang side effect ang Spirulina. Ngunit kung nagsisimula ka sa spirulina, magsimula nang progresibo. Pinapayuhan ka naming uminom ng kalahating dosis para sa unang tatlong (3) araw. Dahil sa detoxifying effect ng spirulina, ang ilang tao ay maaaring makaranas ng konting digestive disturbance o bahagyang pananakit ng ulo sa simula ng paggamit. Ito ay normal at ang mga epektong ito ay mawawala pagkatapos ng ilang araw. Pagkatapos nito, kung hindi ka na nakakaramdam ng anumang abala, maaari mong simulan ang pagtaas ng iyong regular na paggamit. Napakakaunting contraindications para sa Spirulina. • ang mga taong nasa ilalim ng mga gamot na pampanipis ng dugo ay HINDI dapat umiinom ng spirulina. Ang mga gamot na ito ay karaniwang mga anti-K na bitamina na paggamot at ang spirulina na naglalaman ng mataas na antas ng K bitamina ay maaaring makipag-ugnayan sa kanila. • mga taong dumaranas ng Hemochromatosis o Phenylketonuria 2, na napakabihirang genetics na kondisyon. Ang una ay humahantong sa labis na iron sa dugo, habang ang huli ay ang kawalan ng kakayahan na ma-assimilate ang phenylalanine. Ang mga taong may ganitong kondisyon ay hindi dapat uminom ng spirulina • ang mga taong nasa ilalim ng chemotherapy na paggamot ay hindi dapat uminom ng spirulina kasabay ng kanilang paggamot dahil ang detox effect ng spirulina ay maaaring magbawas sa epekto ng chemotherapy. Ang Spirulina ay sumisipsip ng mabibigat na metal sa pamamagitan ng chelation. Sa labas ng mga panahon ng paggamot, ang mga pasyente ng kanser ay karaniwang maaaring uminom ng spirulina upang makuha ang mga benepisyong pangkalusugan ng superfood na ito. Para sa anumang medikal na payo o pangangailangan ng isang espesyal na diyeta, palaging sumangguni sa iyong doktor.
 • Can diabetic people take spirulina?
  Yes, they may. There are no contraindications for diabetes. Diabetic people may eat spirulina as a super food to get its benefits, but spirulina is not a substitute for diabetes medication. Even if some studies have shown that spirulina can help regulate blood sugar, always refer to your doctor for any medical advice or treatment. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ang mgataongmay diabetes ba ay pwedengkumain ng spirulina? Maaari bang uminom ng spirulina ang mga may diabetes? Oo, maaaring sila uminom neto. Walang mga kontraindikasyon para sa diabetes. Ang mga taong may diabetes ay maaaring kumain ng spirulina bilang isang super food upang makuha ang mga benepisyo nito, ngunit ang spirulina ay hindi isang kapalit para sa gamot sa diabetes. Kahit na ang ilang mga pag-aaral ay nagpakita na ang spirulina ay maaaring makatulong sa pag-regulate ng asukal sa dugo, palaging sumangguni sa iyong doktor para sa anumang medikal na payo o paggamot.
 • Is the farm open for visit?
  Blue Eco Farm is open for visits by appointment only. Don’t hesitate to contact us. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ang farm ba ay bukas para sabisita? Bukas ang aming farm para sa mga bisita, kailangan lamang ng maagang abiso sa pagpunta.
 • Can I take spirulina at the same time as my vitamins?
  Spirulina is a very complete food, which means that it contains all the nutrients and vitamins the body needs. Spirulina is, therefore, likely to replace your vitamins. Just note that spirulina contains almost no Vitamin C, so it is best is to take spirulina with fruits, tomatoes, or any food containing Vitamin C. However, for any medical advice, please refer to your doctor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Pwede ko bang kainin/inumin ang spirulina kasabay ng paginom ko ng bitamina? Ang pirulina ay isa sa napaka kompleto na pagkain, ibig sabihin naglalaman ito ng lahat ng uri ng nutrisyon at bitamina, kaya naman ang spirulina ay maaari mo ng ipamalit sa iyong mga bitaminang gamut na iniinom. Ngunit para sa mga espesyal na kaso, maaring kumonsulta muna kayo sa inyong mga doktor. (Paalala na ang spirulina ay nagtataglay ng mas kaunting bitamina C, at halos wala na ito neto)
 • Is Spirulina good for eyes? Is it good for skin?
  Spirulina is good for eyes and skin: it contains 10 to 15 times more beta carotene than carrots! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ang spirulina ba ang maganda sa mata? Ito ba ay maganda sa balat? Ang spirulina ay mabuti para sa ating mata and balat: ito ay naglalaman ng “beta carotene” na 10 hangang 15 beses ang higit kesa sa “carrots”
 • Which form is better or works FASTER: powder or granules ?
  You can choose any spirulina form according to your tastes and habits. All our spirulina granules, powder, or tablets are 100% spirulina. (no binders) However, our favorite form will always be the granules, as it is the form that has undergone the least transformation and has the highest nutrient content. Only an artisanal production can produce granules. Our spirulina is slowly dried at low temperatures (below 45°) to preserve all its benefits. Giant farms in China, India, or US are using spray drying to quickly dry large quantities of spirulina. The obtained powder is very thin, and the taste and odor of spirulina are damaged. Another advantage of granules is that they are very easy to use - you just have to sprinkle them on your food. Powder: Our artisanal powder comes from granules. It’s important to make sure that your spirulina was dried at low temperatures to be able to experience its health benefits. Once you have tasted artisanal spirulina, you won’t be able to consume an industrial one! The advantage of spirulina powder is that it can be easily mixed in your juices & smoothies and blended with Vitamin C (for good iron absorption). Tablets: Swallow with a glass of water, or better with fresh fruit juice. Our tablets are 350 mg each (nothing added). Eight (8) tablets will provide you 2.8 gm of spirulina. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Alin samgaanyo ng spirulina ang mas mabuti o mas mabilis ang bisa: powder o granula? Aling anyo ang mas mahusay o mas mabilis na gumagana: pulbos o butil ? Maaari kang pumili ng anumang anyo ng spirulina ayon sa iyong panlasa at gawi. Ang lahat ng aming spirulina granules, powder, o tablet ay 100% spirulina. (walang binder) Gayunpaman, ang aming paboritong anyo ay palaging ang mga granules, dahil ito ang anyo na sumailalim sa hindi bababa sa pagbabago at may pinakamataas na nutrient na nilalaman. Tanging isang artisanal na produksyon lamang ang maaaring makagawa ng granules. Ang aming spirulina ay dahan-dahang pinatuyo sa mababang temperatura (sa ibaba 45°) upang mapanatili ang lahat ng mga benepisyo nito. Ang mga higanteng sakahan sa China, India, o US ay gumagamit ng spray drying upang mabilis na matuyo ang malaking dami ng spirulina. Ang nakuha na pulbos ay masyadong manipis, at ang lasa at amoy ng spirulina ay nasira. Ang isa pang advantage ng granules ay ang mga ito ay napakadaling gamitin - kailangan mo lamang iwiwisik ang mga ito sa iyong pagkain. Powder: Ang aming artisanal powder ay nagmula sa mga butil. Mahalagang tiyakin na ang iyong spirulina ay natuyo sa mababang temperatura upang maranasan ang mga benepisyo nito sa kalusugan. Kapag natikman mo na ang artisanal spirulina, hindi ka na makakain ng pang-industriya! Ang bentahe ng spirulina powder ay madali itong ihalo sa iyong mga juice at smoothies at ihalo sa Vitamin C (para sa mahusay na pagsipsip ng iron). Mga tablet: Lunukin ng isang basong tubig, o mas mainam na may sariwang katas ng prutas. Ang aming mga tablet ay 350 mg bawat isa (walang idinagdag). Ang walong (8) na tableta ay magbibigay sa iyo ng 2.8 gm ng spirulina.
 • Is it good for treating allergies?
  Some studies show that spirulina can help with allergic rhinitis. Blue Eco Farm spirulina is 100% raw, nothing added. For any medical advice you should refer to your doctor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ito ba ang mabutisapaggamot ng alerhiya? Ang ilang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang spirulina ay maaaring makatulong sa allergic rhinitis. Ang Blue Eco Farm spirulina ay 100% raw, walang idinagdag. Para sa anumang medikal na payo dapat kang sumangguni sa iyong doktor.
 • Is Spirulina good for losing weight?
  Some studies show that spirulina can help with allergic rhinitis. Blue Eco Farm spirulina is 100% raw, nothing added. For any medical advice you should refer to your doctor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ang spirulina ba ay mabutisapagbabawas ng timbang? Ang Spirulina ay kapaki-pakinabang para sa mga taong nais magpapayat. naglalaman ito ng phenylalanine, isang amino acid na nauugnay sa pakiramdam ng kabusugan. Nakakatulong ito upang maiwasan ang meryenda at pakiramdam mo ay ikay "busog"
 • What is the taste of spirulina?
  Difficult to describe a taste! Spirulina is a bit salty with a slight taste of algae. Granules give texture. The spirulina powder mixed in your drinks won’t alter the taste of your juice or smoothie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ano ang lasa ng spirulina? Mahirap ilarawan ang lasa! Ang Spirulina ay medyo maalat na may kaunting lasa ng algae. Ang mga butil ay nagbibigay ng texture. Ang spirulina powder na hinalo sa iyong mga inumin ay hindi mababago ang lasa ng iyong juice o smoothie.
 • Do I have to put my spirulina in the refrigerator?
  Better not to put spirulina inside the refrigerator to avoid condensation when you take it out. Spirulina should always remain dry. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kailangan ko bang ilagay ang spirulina sa refrigerator? Mas mainam na huwag ilagay ang spirulina sa loob ng refrigerator upang maiwasan ang condensation kapag inilabas mo ito. Ang Spirulina ay dapat palaging manatiling tuyo.
 • Can I give spirulina to my children?
  Spirulina is good for children. You can give them spirulina granules sprinkled on or mixed with their food. Some kids just like to take it like they would eat chips! You can also mix the spirulina granules in their food or the spirulina powder in juice or milk. Remember, don't cook the spirulina to preserve all its vitamins and proteins) You can give them for food supplement half daily adult dosage that is to say: for granules from 1/2 tablespoon to 1 tablespoon daily. For powder: from 1/2 teaspoon to 1 teaspoon daily. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Pwede ko baitongibigaysabata? Ang spirulina ay mabuti para sa mga bata. Pwede mong lagyan or budbodan ng kalahating kutsara hanggang isang kutsarang dami ng granules ang kanilang pagkain. May mga bata na kinakain ito katulad ng pagkain nila ng “chips”. Ang iba naman ay ayaw ng lasa neto kaya hinahalo na lamang nila ito sa pagkain. (Huwag lulutuin ang spirulina para mapanatil ang lahat ng bitamina at protina neto.) Maaari mong ibigay bilang food supplement na kalahati sa dosis na kailangan ng matanda sa isang araw: para sa mga granula mula 1/2 kutsara hanggang 1 kutsara araw-araw. Para sa pulbos: mula 1/2 kutsarita hanggang 1 kutsarita araw-araw.
 • Is there an expiration date?
  There is a “best before date” but no “expiration date” if the pouch has not been opened, you may still consume it long after the “best before” date. When the pouch is opened, consume it within a month to benefit from its qualities,efficiency, and crunchiness (for granules ;-) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Meron baitong expiration date? Meron itong “best before date” ngunit walang “expiration date”. Kung hindi pa ito bukas pwede mo pa rin itong ubusin o kainin kahit lagpas na ng “best before date”. Kapag ang “pouch” ay bukas na mas maigi na ubusin ito agad sa loob ng isang buwan upang mapanatili ang kalidad at bisa neto. Ngunit ang spirulina ang maari parang kainin kahit na lagpas na ang “best before date” ng walang problema.
 • Is Blue Eco Farm spirulina FDA approved?
  Yes, Blue Eco Farm spirulina is FDA-approved.Each batch of spirulina is analyzed by independent laboratories in Philippines and abroad to ensure safety and quality. Our FDA Certificates ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ang Blue Eco Farm Spirulina ba ay aprobado ng FDA? Oo, mayroon kaming aprubadong FDA LTO at pati na din ang aming CPR, para sa karagdagang detalye maaari kang pumunta sa aming FB page Our FDA Certificates
 • Is Spirulina a medicine ?
  Spirulina is not a medicine, it’s what we call a “super food”, one of the most complete foods known on earth. Its main benefits are: - it boosts the immune system - it detoxifies, cleanses, and energizes - it restores health and wellness. You can go to the “benefits” page to learn more. If you’re sick or under treatment, always get advice from a doctor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ang spirulina ba ang gamot? Ang Spirulina ay hindi gamot, ito ang tinatawag nating "super food", isa sa pinaka kumpletong pagkain na kilala sa mundo. Ang mga pangunahing benepisyo nito ay: - pinapalakas nito ang immune system - ito ay nagde-detoxify, naglilinis, at nagpapasigla - ito ay nagpapanumbalik ng kalusugan at kagalingan. Maaari kang pumunta sa pahina ng "mga benepisyo" upang matuto nang higit pa. Kung ikaw ay may sakit o nasa ilalim ng paggamot, palaging humingi ng payo mula sa isang doktor.
 • Has spirulina side effect?
  Spirulina has no side effects. But if you are starting on spirulina, start progressively. We advise you to take a half-dose for the first three (3) days. Because of the detoxifying effect of spirulina, some people may experience minor digestive disturbances or slight headaches at the start of intake. This is normal and these effects will disappear after a few days. After that, if you don’t feel any more inconvenience, you may start increasing your regular intake. There are very few contraindications for Spirulina. • people who are under blood thinner medications must NOT TAKE spirulina. These medications are usually anti-K vitamin treatments and spirulina which contains high levels of the K vitamin can interact with them. • people suffering Hemochromatosis or Phenylketonuria 2, which are very rare genetics conditions. The first leads to an excess of iron in the blood, while the latter is the inability to assimilate phenylalanine. People with these conditions must not take spirulina people under chemotherapy treatment must not take spirulina at the same time as their treatment as the detox effect of the spirulina may decrease the efficiency of chemotherapy. Spirulina absorbs heavy metals by chelation. Outside treatment periods, cancer patients can usually take spirulina to get this superfood’s health benefits. For any medical advice or need of a special diet, always refer to your doctor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- May ibangepektoba ang spirulina? Walang side effect ang Spirulina. Ngunit kung nagsisimula ka sa spirulina, magsimula nang progresibo. Pinapayuhan ka naming uminom ng kalahating dosis para sa unang tatlong (3) araw. Dahil sa detoxifying effect ng spirulina, ang ilang tao ay maaaring makaranas ng konting digestive disturbance o bahagyang pananakit ng ulo sa simula ng paggamit. Ito ay normal at ang mga epektong ito ay mawawala pagkatapos ng ilang araw. Pagkatapos nito, kung hindi ka na nakakaramdam ng anumang abala, maaari mong simulan ang pagtaas ng iyong regular na paggamit. Napakakaunting contraindications para sa Spirulina. • ang mga taong nasa ilalim ng mga gamot na pampanipis ng dugo ay HINDI dapat umiinom ng spirulina. Ang mga gamot na ito ay karaniwang mga anti-K na bitamina na paggamot at ang spirulina na naglalaman ng mataas na antas ng K bitamina ay maaaring makipag-ugnayan sa kanila. • mga taong dumaranas ng Hemochromatosis o Phenylketonuria 2, na napakabihirang genetics na kondisyon. Ang una ay humahantong sa labis na iron sa dugo, habang ang huli ay ang kawalan ng kakayahan na ma-assimilate ang phenylalanine. Ang mga taong may ganitong kondisyon ay hindi dapat uminom ng spirulina • ang mga taong nasa ilalim ng chemotherapy na paggamot ay hindi dapat uminom ng spirulina kasabay ng kanilang paggamot dahil ang detox effect ng spirulina ay maaaring magbawas sa epekto ng chemotherapy. Ang Spirulina ay sumisipsip ng mabibigat na metal sa pamamagitan ng chelation. Sa labas ng mga panahon ng paggamot, ang mga pasyente ng kanser ay karaniwang maaaring uminom ng spirulina upang makuha ang mga benepisyong pangkalusugan ng superfood na ito. Para sa anumang medikal na payo o pangangailangan ng isang espesyal na diyeta, palaging sumangguni sa iyong doktor.
 • Can diabetic people take spirulina?
  Yes, they may. There are no contraindications for diabetes. Diabetic people may eat spirulina as a super food to get its benefits, but spirulina is not a substitute for diabetes medication. Even if some studies have shown that spirulina can help regulate blood sugar, always refer to your doctor for any medical advice or treatment. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ang mgataongmay diabetes ba ay pwedengkumain ng spirulina? Maaari bang uminom ng spirulina ang mga may diabetes? Oo, maaaring sila uminom neto. Walang mga kontraindikasyon para sa diabetes. Ang mga taong may diabetes ay maaaring kumain ng spirulina bilang isang super food upang makuha ang mga benepisyo nito, ngunit ang spirulina ay hindi isang kapalit para sa gamot sa diabetes. Kahit na ang ilang mga pag-aaral ay nagpakita na ang spirulina ay maaaring makatulong sa pag-regulate ng asukal sa dugo, palaging sumangguni sa iyong doktor para sa anumang medikal na payo o paggamot.
 • Is the farm open for visit?
  Blue Eco Farm is open for visits by appointment only. Don’t hesitate to contact us. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ang farm ba ay bukas para sabisita? Bukas ang aming farm para sa mga bisita, kailangan lamang ng maagang abiso sa pagpunta.
 • Can I take spirulina at the same time as my vitamins?
  Spirulina is a very complete food, which means that it contains all the nutrients and vitamins the body needs. Spirulina is, therefore, likely to replace your vitamins. Just note that spirulina contains almost no Vitamin C, so it is best is to take spirulina with fruits, tomatoes, or any food containing Vitamin C. However, for any medical advice, please refer to your doctor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Pwede ko bang kainin/inumin ang spirulina kasabay ng paginom ko ng bitamina? Ang pirulina ay isa sa napaka kompleto na pagkain, ibig sabihin naglalaman ito ng lahat ng uri ng nutrisyon at bitamina, kaya naman ang spirulina ay maaari mo ng ipamalit sa iyong mga bitaminang gamut na iniinom. Ngunit para sa mga espesyal na kaso, maaring kumonsulta muna kayo sa inyong mga doktor. (Paalala na ang spirulina ay nagtataglay ng mas kaunting bitamina C, at halos wala na ito neto)
 • Is Spirulina good for eyes? Is it good for skin?
  Spirulina is good for eyes and skin: it contains 10 to 15 times more beta carotene than carrots! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ang spirulina ba ang maganda sa mata? Ito ba ay maganda sa balat? Ang spirulina ay mabuti para sa ating mata and balat: ito ay naglalaman ng “beta carotene” na 10 hangang 15 beses ang higit kesa sa “carrots”
 • Which form is better or works FASTER: powder or granules ?
  You can choose any spirulina form according to your tastes and habits. All our spirulina granules, powder, or tablets are 100% spirulina. (no binders) However, our favorite form will always be the granules, as it is the form that has undergone the least transformation and has the highest nutrient content. Only an artisanal production can produce granules. Our spirulina is slowly dried at low temperatures (below 45°) to preserve all its benefits. Giant farms in China, India, or US are using spray drying to quickly dry large quantities of spirulina. The obtained powder is very thin, and the taste and odor of spirulina are damaged. Another advantage of granules is that they are very easy to use - you just have to sprinkle them on your food. Powder: Our artisanal powder comes from granules. It’s important to make sure that your spirulina was dried at low temperatures to be able to experience its health benefits. Once you have tasted artisanal spirulina, you won’t be able to consume an industrial one! The advantage of spirulina powder is that it can be easily mixed in your juices & smoothies and blended with Vitamin C (for good iron absorption). Tablets: Swallow with a glass of water, or better with fresh fruit juice. Our tablets are 350 mg each (nothing added). Eight (8) tablets will provide you 2.8 gm of spirulina. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Alin samgaanyo ng spirulina ang mas mabuti o mas mabilis ang bisa: powder o granula? Aling anyo ang mas mahusay o mas mabilis na gumagana: pulbos o butil ? Maaari kang pumili ng anumang anyo ng spirulina ayon sa iyong panlasa at gawi. Ang lahat ng aming spirulina granules, powder, o tablet ay 100% spirulina. (walang binder) Gayunpaman, ang aming paboritong anyo ay palaging ang mga granules, dahil ito ang anyo na sumailalim sa hindi bababa sa pagbabago at may pinakamataas na nutrient na nilalaman. Tanging isang artisanal na produksyon lamang ang maaaring makagawa ng granules. Ang aming spirulina ay dahan-dahang pinatuyo sa mababang temperatura (sa ibaba 45°) upang mapanatili ang lahat ng mga benepisyo nito. Ang mga higanteng sakahan sa China, India, o US ay gumagamit ng spray drying upang mabilis na matuyo ang malaking dami ng spirulina. Ang nakuha na pulbos ay masyadong manipis, at ang lasa at amoy ng spirulina ay nasira. Ang isa pang advantage ng granules ay ang mga ito ay napakadaling gamitin - kailangan mo lamang iwiwisik ang mga ito sa iyong pagkain. Powder: Ang aming artisanal powder ay nagmula sa mga butil. Mahalagang tiyakin na ang iyong spirulina ay natuyo sa mababang temperatura upang maranasan ang mga benepisyo nito sa kalusugan. Kapag natikman mo na ang artisanal spirulina, hindi ka na makakain ng pang-industriya! Ang bentahe ng spirulina powder ay madali itong ihalo sa iyong mga juice at smoothies at ihalo sa Vitamin C (para sa mahusay na pagsipsip ng iron). Mga tablet: Lunukin ng isang basong tubig, o mas mainam na may sariwang katas ng prutas. Ang aming mga tablet ay 350 mg bawat isa (walang idinagdag). Ang walong (8) na tableta ay magbibigay sa iyo ng 2.8 gm ng spirulina.
 • Is it good for treating allergies?
  Some studies show that spirulina can help with allergic rhinitis. Blue Eco Farm spirulina is 100% raw, nothing added. For any medical advice you should refer to your doctor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ito ba ang mabutisapaggamot ng alerhiya? Ang ilang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang spirulina ay maaaring makatulong sa allergic rhinitis. Ang Blue Eco Farm spirulina ay 100% raw, walang idinagdag. Para sa anumang medikal na payo dapat kang sumangguni sa iyong doktor.
 • Is Spirulina good for losing weight?
  Some studies show that spirulina can help with allergic rhinitis. Blue Eco Farm spirulina is 100% raw, nothing added. For any medical advice you should refer to your doctor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ang spirulina ba ay mabutisapagbabawas ng timbang? Ang Spirulina ay kapaki-pakinabang para sa mga taong nais magpapayat. naglalaman ito ng phenylalanine, isang amino acid na nauugnay sa pakiramdam ng kabusugan. Nakakatulong ito upang maiwasan ang meryenda at pakiramdam mo ay ikay "busog"
 • What is the taste of spirulina?
  Difficult to describe a taste! Spirulina is a bit salty with a slight taste of algae. Granules give texture. The spirulina powder mixed in your drinks won’t alter the taste of your juice or smoothie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ano ang lasa ng spirulina? Mahirap ilarawan ang lasa! Ang Spirulina ay medyo maalat na may kaunting lasa ng algae. Ang mga butil ay nagbibigay ng texture. Ang spirulina powder na hinalo sa iyong mga inumin ay hindi mababago ang lasa ng iyong juice o smoothie.
 • Do I have to put my spirulina in the refrigerator?
  Better not to put spirulina inside the refrigerator to avoid condensation when you take it out. Spirulina should always remain dry. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kailangan ko bang ilagay ang spirulina sa refrigerator? Mas mainam na huwag ilagay ang spirulina sa loob ng refrigerator upang maiwasan ang condensation kapag inilabas mo ito. Ang Spirulina ay dapat palaging manatiling tuyo.

If you have any other question, feel free to contact us

  bottom of page